Projecten

 Enkele projecten waar nu aan gewerkt wordt

Het Peutercollege (5211)

De gemeente Rotterdam investeert de afgelopen jaren veel in vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Vanaf 2000 ontwikkelde Rotterdam voorscholen, vanaf 2011 kent Rotterdam de zogenaamde Groepen Nul. Sinds 2012 kent Rotterdam ook Het Peutercollege; opgezet door Stichting Het Peutercollege (SHP). Sinds de start wordt dit programma gefinancierd door Stichting De Verre Bergen en de Bernard van Leer Foundation. Parallel aan de ontwikkeling van het educatieve programma voert het Verwey-Jonker Instituut een proces- en effectonderzoek uit. Voor het proces onderzoek is a) de ontwikkeling in het eerste jaar gevolgd (rapportage 2013), b) oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd (beschikbaar gesteld aan SDVB en HPC, 2016); c) de methodiek van het programma aangescherpt en onderbouwd, d) de (ontwikkeling in de) uitvoering van de kernelementen van het programma gevolgd met onderzoek (interviews met ontwikkelaars, pedagogisch medewerkers en partners zoals leidinggevenden Peuter en Co), e) een beleidsadvies gegeven aan SDVB over de toekomstige positionering van Het Peutercollege, in het licht van o.a. beleidsveranderingen (intern advies, buiten deze samenvatting gelaten), en f) een effectonderzoek dat antwoord geeft op de vraag wat de bijdrage van het programma is aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het project wordt in 2018 afgerond

Triple P (2832)

Het preventieve programma Triple P Tieners dat ouders ondersteunt bij de opvoeding, is de meest complete en veelbelovende interventie voor deze leeftijdsgroep. Effectstudies laten positieve resultaten zien, maar zijn vooral gedaan voor ouders met jongere kinderen. Is Triple P Tieners aantoonbaar effectief voor ouders van tieners, draagt het bij aan vergroting van hun opvoedingsvaardigheden, aan afname van opvoedstress van ouders en van emotionele en gedragsproblemen van hun tieners? Deze vraag staat centraal in een onderzoeksprogramma dat van mei 2013 tot december 2017 is uitgevoerd door een consortium van partners: hogeschool Inholland (penvoerder; www.kenniskringjeugd.nl), Verwey-Jonker Instituut, Trimbos Instituut, gemeente en praktijkinstellingen in Amsterdam. In 2017 wordt hierover gerapporteerd. Het programma bestaat uit twee samenhangende deelonderzoeken: een quasi-experimenteel effectonderzoek (vragenlijsten zijn verzameld onder ouders die wel en níet hebben deelgenomen) in combinatie met onderzoek naar bereik, toegankelijkheid en aansluiting van Triple P Tieners (interviews met ouders, tieners en professionals). De resultaten worden uitgebracht in wetenschappelijke artikelen én in een handreiking die professionals en opleidingen informeert over de betekenis van de resultaten voor de praktijk, zoals verbetering van de aansluiting bij opvoedsituaties en opvoedvragen van ouders van tieners. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidie van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Gedeelde toekomst. Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren (416341)

Deze studie geeft inzicht in de toekomstoriëntatie van jongeren, in het bijzonder van jongeren met een migratieachtergrond. Vergelijkbaar onderzoek naar de toekomstoriëntatie van jongeren uit migrantengezinnen dat twintig jaar geleden werd uitgevoerd, toonde aan dat jongeren destijds sterk beïnvloed werden door de ouders en hun wens om een betere sociaaleconomische betere positie te verkrijgen. De vraag die wij in dit onderzoek stellen is of dat nog steeds zo is. De context waarbinnen jongeren opgroeien is de laatste jaren enorm veranderd. Terwijl jongeren met een migratieachtergrond het enerzijds steeds beter doen in het onderwijs, groeien zij anderzijds op in een samenleving waarin sprake is van toenemende polarisatie en (internationale) spanningen.De vraag is door welke factoren de jeugdigen van nu zich laten beïnvloeden en hoe zij hun toekomst voor zich zien. Hoe denken zij over onderwijs, werk, wonen en religie? Denken ze aan een toekomst in of buiten Nederland? In hoeverre zijn de directe omgeving van ouders, hun woonomgeving en de grote wereld van maatschappelijke en internationale of transnationale spanningen van invloed op hun toekomstplannen?

CIKEO-Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid (216006)

Meer dan 210 interventies zijn er opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies (DEI). CIKEO is de intensieve samenwerking tussen vier academische werkplaatsen met relatie tot jeugd en interventies opvoedonzekerheid (preventief en lichte problematiek): Rotterdam-Rijnmond, Leiden-Den Haag, TienPlus/Ketja (Amsterdam)???en Limburg. Vanuit deze academische werkplaatsen (met praktijk, beleid en onderzoek) wordt samengewerkt met bovenregionale en landelijke organisaties (voor landelijke verspreiding en implementatie). CIKEO werkt intensief samen met de andere consortia. Het algemene doel is om vanuit het consortium (waarin Verwey-Jonker Instituut zelf nauw samenwerkt met de Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit MC) met praktijk, beleid en onderzoeksinstellingen bij te dragen aan het ‘indikken’ van interventies omtrent opvoedonzekerheid (preventief en lichte problematiek) in de databank effectieve jeugdinterventies (DEI) van het NJI i.s.m. de vijf andere consortia. Van het totale project (inclusief Cikeo) vind je hier informatie. Hier vind je meer informatie over dit project en het werk van andere consortia in Nederland.

 

Participatie van jeugdigen met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam beter ondersteund (216021)

Maatschappelijke participatie gaat niet vanzelf bij jongeren en jongvolwassenen met psychische en/of gedragsproblemen. Deelname aan school, (begeleid of vrijwilligers)werk, georganiseerde activiteiten en sociale contacten vergen actieve en praktische ondersteuning. Regelgeving en financiering vanuit verschillende wettelijke kaders maakt continuïteit in ondersteuning lastig. Verschillende gespecialiseerde organisaties in de regio Amsterdam hebben het initiatieven ontplooid om tot geïntegreerd aanbod te komen. Er is echter weinig onderzoek voorhanden over de meest wenselijke inhoud van de begeleiding van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen. De partners van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd (KetJA waarvan de coördinatie in handen is van het Verwey-Jonker Instituut) willen met andere partners (waaronder Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland en verschillende lokale partners), met dit project de ondersteuning van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen in Amsterdam verbeteren door praktische tools te ontwikkelen voor professionals op basis van wetenschappelijke kennis, input van jongeren zelf en input van professionals.

Methodiek Junior Praktijk Opleider (216035)

Het ROC Midden Nederland hecht veel waarde aan een goede begeleiding van studenten, zowel op de opleiding als bij stages. Sinds enkele jaren worden naast de professionele begeleiding door medewerkers van het ROC MN, ook verschillende vormen van peer coaching ingezet voor studenten in de eerste jaren van de opleiding en/of studenten die extra begeleiding nodig hebben. Bij peer coaching is sprake van begeleiding door leeftijdgenoten ofwel ‘peers’, die door hun leeftijd en ervaring een voorbeeldrol kunnen vervullen voor degenen die zij begeleiden. De methodiek van Junior Praktijk Opleider (JPO) is een nieuw concept van peer coaching voor intensieve stagebegeleiding. Kern van JPO is dat jongerejaars studenten (niveau 2) bij hun stage worden begeleid door ouderejaars studenten van dezelfde opleiding, die al ervaring hebben met stages. JPO is opgezet en uitgevoerd binnen o.a. de administratief-financiële, en technieksector waar peersupport geen voor de hand liggende praktijk is en gebrek aan stageplaatsen dreigt. Inmiddels is er op verschillende locaties en richtingen van het ROC MN gewerkt met de methodiek van JPO. De ervaringen van betrokkenen zijn overwegend positief, maar zijn tot op heden nog niet systematisch bijeen gebracht. ROC MN meent dat het tijd is om de volgende stap te maken en via onderzoek zicht te krijgen op de doelmatigheid en op de mogelijkheden om de doelmatigheid te verhogen. Het Verwey-Jonker Instituut is door het ROC MN gevraagd om een dergelijk onderzoek naar de ervaringen met JPO uit te voeren, met als doel het JPO op termijn zo doelmatig mogelijk te kunnen inzetten.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (116073)

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) wil het leven op Zuid verbeteren, in het bijzonder in Feijenoord, Charlois en IJsselmonde. NPRZ startte in 2012 en wordt tot en met 2030 stapsgewijs geïmplementeerd. Het programma bestaat uit drie pijlers: School, Werk en Wonen. Binnen NPRZ slaan Rijk, Gemeente, zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en bedrijven de handen ineen. In 2014 heeft Twynstra Gudde een MKBA uitgevoerd, gericht op de pijler Wonen. Nu heeft Rotterdam behoefte aan een MKBA die niet alleen de pijler Wonen, maar alle drie de pijlers en vooral ook de dynamiek daartussen bekijkt. Daarnaast wil Rotterdam dat nu ook de plannen van de woningcorporaties worden meegenomen. De werkzaamheden worden door Rebel uitgevoerd en daarbinnen draagt het Verwey-Jonker Instituut bij. Het resultaat van onze werkzaamheden is: 1) Inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van het totale NPRZ programma. Dus vanaf 1 januari 2012 tot en met eind 2030 en inclusief de reeds uitgevoerde maatregelen. De MKBA kijkt dus terug (ex-post) én vooruit (ex-ante). Dat biedt de mogelijkheid om de lessen over het verleden naar de toekomst te verzilveren, dus daar moet in het onderzoek ook nadrukkelijk aandacht aan worden besteed. 2) Een stevige onderbouwing ten behoeve van 2 projectalternatieven die voor de periode 2019- 2030 voorliggen en waarover Rotterdam nog financiële afspraken met het Rijk en de andere partners moet maken. Inzicht in de maatschappelijke effecten van die twee alternatieven ten opzichte van het nulalternatief is daarbij behulpzaam.

 

Kansrijk opgroeien (217002)

Samen met de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit MC werken we aan een effect- en evaluatieonderzoek naar het integrale programma ‘Kansrijk Opgroeien’ in de gemeente Rotterdam, dat sociaaleconomische gezondheidsverschillen in een vroeg stadium wil verminderen door het gezond, kansrijk en veilig opgroeien van jeugdigen in Rotterdamse wijken te bevorderen. Binnen zes wijken in verschillende stadsgebieden zal onderzocht worden of Kansrijk Opgroeien effectief is en welke factoren dit bevorderen dan wel belemmeren met het oog op de verdere doorontwikkeling van het programma.

Together with the city of Rotterdam and the Erasmus University MC we sent in a projectidea for an effect- and evaluation study of the integral policy program ‘Growing up Healthy’ (GuH) in Rotterdam. GuH aims to reduce socioeconomic health inequities by promoting promising, safe and healthy growing up of Rotterdam youth. The effectiveness, working elements and moderating factors of the program will be investigated in different neighbourhoods in Rotterdam. Results will be used for program and policy improvement.

Ondersteuning kwetsbare jeugd (16 tot 20 jaar): Op weg naar volwassenheid (216027)

De overgang naar volwassenheid verloopt voor veel jongeren niet vanzelf. Dit geldt vooral voor kwetsbare jongeren die moeizaam hun weg vinden naar opleiding, werk en sociaal leven. Bij het ontbreken van passende ondersteuning lopen zij het risico op maatschappelijke marginalisering. Sinds de drie grote transities in het sociale domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van die ondersteuning. Juist voor de doelgroep kwetsbare jongeren blijkt het een lastige opgave passende, integrale hulp te bieden op verschillende levensgebieden. Doel van dit onderzoek is verbetering van de professionele ondersteuning van deze doelgroep en daarmee vergroting van hun (kansen op) maatschappelijke participatie. De centrale onderzoeksvraag is: Hoe kan professionele ondersteuning aansluiten bij de leefwereld van kwetsbare jongeren in de overgang naar volwassenheid (16-20 jaar) en bijdragen aan hun veerkracht en maatschappelijke participatie? Centrale rol in het onderzoek speelt het begrip veerkracht, dat verwijst naar de mate waarin jongeren in staat zijn om individuele, relationele en contextuele hulpbronnen te gebruiken om beperkingen en tegenslagen te overwinnen. Het onderzoeksdesign bestaat uit een kwalitatief deel en kwantitatief deel, die beide cross-sectionele en longitudinale componenten bevatten. Door vragenlijstafname en interviews met een brede doelgroep jongeren in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam, waarvan een selectie gevolgd wordt in de tijd, wordt inzicht opgedaan hoe hun kwetsbaarheid zich op verschillende leefgebieden manifesteert, welke belemmeringen zij ervaren in hun maatschappelijke participatie en welke (informele en formele) vormen van steun hen helpen. Uitvoering Amsterdam, Haarlem en Rotterdam geeft zicht op een diversiteit aan doelgroepen, beleidscontexten en uitvoeringspraktijken. Benutten van de onderzoeksresultaten door beleidsmakers en werkveldpartners die deel uitmaken van het consortium moet leiden tot verbetering van de (lokale) professionele ondersteuning van jongeren. De samenwerking tussen drie hogescholen en het Verwey-Jonker Instituut waarborgt de kwaliteit van het onderzoek en de verankering van de resultaten in het werkveld en de opleiding van professionals. Een projectaanvraag is ingediend en juni horen wij of dit driejarig onderzoek uitgevoerd kan worden.