Survival analyse met R

Dit is een deel van een tutorial die Emily Zabore schreef over survival analyse met R.

Emily Zabore, bewerking Harrie Jonkman www.harriejonkman.nl
08-21-2020

Voorwoord

Onlangs volgde ik een webinar bij STATA over analyse van survival data (https://www.stata.com/training/webinar_series/survival-analysis/). Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een tutorial in R over survival analyse en kwam terecht by deze interessante tutorial van Emily Zabore. Deze had ik al eens eerder zien staan maar dit was het moment om er eens goed naar te kijken. Om mij de techniek goed eigen te maken heb ik deze voor het grootste deel naar het Nederlands toe omgezet en waar nodig bewerkt. Alle credits gaan naar Emily Zabore die dit zo helder en duidelijk op rij heeft gezet (hartelijke dank, Emily). Deze tutorial is dus een introductie op survival analyse en hoe deze techniek in R uit te voeren. Emily Zabore presenteerde dit voor op R-Presentatie serie van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York op 30 augustus 2018. Daarna heeft ze deze aangepast voor een meer intensievere training op hetzelfde centrum in Maart 2019. De informatie kun je vinden op haar Github repository waar je deze tutorial en de bron-files kunt vinden.

Deel 1: Introductie op Survival Analyse

Deze tutorial bevat enige basisinformatie over survival analyse en de volgende uitgaven kunnen jou hierbij verder helpen:

Clark, T., Bradburn, M., Love, S., & Altman, D. (2003). Survival analysis part I: Basic concepts and first analyses. 232-238. ISSN 0007-0920.

M J Bradburn, T G Clark, S B Love, & D G Altman. (2003). Survival Analysis Part II: Multivariate data analysis – an introduction to concepts and methods. British Journal of Cancer, 89(3), 431-436.

Bradburn, M., Clark, T., Love, S., & Altman, D. (2003). Survival analysis Part III: Multivariate data analysis – choosing a model and assessing its adequacy and fit. 89(4), 605-11.

Clark, T., Bradburn, M., Love, S., & Altman, D. (2003). Survival analysis part IV: Further concepts and methods in survival analysis. 781-786. ISSN 0007-0920.

Pakketten

Enkele R-pakketten zullen in ieder geval gebruikt worden:

Zorg ervoor dat ze geïnstalleerd zijn (wel doen, anders werkt het niet) en open ze vervolgens zo:

Wat zijn survival data?

Het gaat om Tijd-tot-gebeurtenis (Time-to-event) data die bestaan uit een aparte starttijd en eindtijd.

Voorbeelden uit kankeronderzoek zijn:

Voorbeelden uit andere velden:

Tijd-tot-gebeurtenis data zijn in verschillende velden algemeen, waaronder:

Hoe survival analyse ook wel wordt genoemd

Omdat survival analyse in allerlei velden wordt gebruikt, kent het ook verschillende namen:

De longdataset

De long dataset is beschikbaar via het survival pakket in R. De data bevatten subjecten met gevorderde longkanker van de North Central Cancer Treatment Group. Enkele variabelen (waarvoor ik de Engelse namen gebruik zoals ze in de dataset voorkomen) die we zullen gebruiken om methodes aan te tonen zijn:

Wat is censoring?

RICH JT, NEELY JG, PANIELLO RC, VOELKER CCJ, NUSSENBAUM B, WANG EW. A PRACTICAL GUIDE TO UNDERSTANDING KAPLAN-MEIER CURVES. Otolaryngology head and neck surgery: official journal of American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery. 2010;143(3):331-336. doi:10.1016/j.otohns.2010.05.007.

Typen van censoring

Een subject kan gecensored zijn vanwege:

Dit zijn voorbeelden van rechts censoring.

Links censoring en interval censoring zijn ook mogelijk en er zijn methodes om dit soort data te analyseren, maar hier beperken we ons tot rechts censoring.

Gecensorde survival data

Hoe zouden we in dit voorbeeld de proportie vaststellen van hen die gebeurtenisvrij zijn bij 10 jaar?

Subjecten 6 en 7 zijn gebeurtenisvrij bij 10 jaar. Subjecten 2, 9 en 10 hadden de gebeurtenis voor 10 jaar. Subjecten 1, 3, 4, 5 en 8 zijn gecensord voor 10 jaar, dus we weten niet of ze de gebeurtenis hebben of niet bij 10 jaar - hoe kunnen we deze subjecten incorpereren in onze schatting?

Distributie van follow-up tijd

Componenten van survival data

Voor subject \(i\):

 1. Gebeurtenistijd \(T_i\)
 2. Censortijd \(C_i\)
 3. Gebeurtenis indicator \(\delta_i\):

  • 1 als gebeurtenis geobserveerd (bv. \(T_i \leq C_i\))
  • 0 als gecensord (bv. \(T_i > C_i\))
 4. Geobserveerde tijd: \(Y_i = \min(T_i, C_i)\)

De geobserveerde tijden en een gebeurtenis indicator zitten in de long data

inst time status age sex ph.ecog ph.karno pat.karno meal.cal wt.loss
3 306 2 74 1 1 90 100 1175 NA
3 455 2 68 1 0 90 90 1225 15
3 1010 1 56 1 0 90 90 NA 15
5 210 2 57 1 1 90 60 1150 11
1 883 2 60 1 0 100 90 NA 0
12 1022 1 74 1 1 50 80 513 0

Omgaan met data (van datum) in R

Data laten vaak de start en einddata zien eerder dan de voorberekende survival tijden. De eerste stap is om er zeker van te zijn dat deze als data in R zijn geformatteerd.

Om het duidelijk te maken, laten we eens een kleine dataset als voorbeeld maken met de variabelen sx_date voor operatiedatum en last_fup_date voor de laatste follow-up datum.


# A tibble: 3 x 2
 sx_date  last_fup_date
 <chr>   <chr>    
1 2007-06-22 2017-04-15  
2 2004-02-13 2018-07-04  
3 2010-10-27 2016-10-31  

We zien dat het beide chr-variabelen betreft, wat vaker het geval is. Maar het is nodig ze naar data-variabelen te formatteren.

Formatteren van data - basis R


# A tibble: 3 x 2
 sx_date  last_fup_date
 <date>   <date>    
1 2007-06-22 2017-04-15  
2 2004-02-13 2018-07-04  
3 2010-10-27 2016-10-31  

Formatteren van data-lubridate pakket

We kunnen ook het lubridate pakket gebruien om data te formatteren. In in dit geval, gebruik de ymd functie


# A tibble: 3 x 2
 sx_date  last_fup_date
 <date>   <date>    
1 2007-06-22 2017-04-15  
2 2004-02-13 2018-07-04  
3 2010-10-27 2016-10-31  

Calculeren van survival tijden - basis R

Nu de data zijn geformatteerd, moeten we het verschil tussen start en eindtijd in een bepaalde eenheid uitdrukken,meestal maanden of jaren. In basis R, wordtdifftime gebruikt om het aantal dagen te berekenen tussen onze twee data en dit te converteren naar een numerieke waarde met as.numeric. Dan zetten we het over naar dagen door het te delen door 365.25, het gemiddelde aantal dagen in een jaar.


# A tibble: 3 x 3
 sx_date  last_fup_date os_yrs
 <date>   <date>     <dbl>
1 2007-06-22 2017-04-15   9.82
2 2004-02-13 2018-07-04   14.4 
3 2010-10-27 2016-10-31   6.01

Berekenen van survival tijden - lubridate

Als we het lubridate pakket gebruiken, dan drukt %--% een tijd interval uit, dat dan geconverteerd wordt naar het aantal seconden door as.duration te gebruiken en tenslotte naar jaren door het te delen door dyears(1), wat het aantal seconden in een jaar geeft.


# A tibble: 3 x 3
 sx_date  last_fup_date os_yrs
 <date>   <date>     <dbl>
1 2007-06-22 2017-04-15   9.82
2 2004-02-13 2018-07-04   14.4 
3 2010-10-27 2016-10-31   6.01

Gebeurtenis indicator

Voor de componenten van survivaldata noemde ik eerder de gebeurtenisindicator:

Gebeurtenisindicator \(\delta_i\):

Echter, in R accepteert de Surv-function ook ‘TRUE/FALSE’ (’TRUE = gebeurtenis) of 1/2 (2 = gebeurtenis).

In de lung data, hebben we:

Survivalfunctie

De waarschijnlijkheid dat een subject zal overleven voorbij een bepaalde gespecificeerde tijd

\[S(t) = Pr(T>t) = 1 - F(t)\]

\(S(t)\): survivalfunctie \(F(t) = Pr(T \leq t)\): cumulatieve distributiefunctie

In theorie is de survivalfunctie gelijdelijk; in de praktijk observeren we gebeurtenissen op een discrete tijdschaal.

Survivalwaarschijnlijkheid

Creëren van survivalobjecten

De Kaplan-Meier methode is de meest algemene manier om survivaltijden en -waarschijnlijkheden te schatten. Het is een niet-parametrische benadering die resulteert in een stapsgewijze-functie, met steeds een stap naar beneden iedere keer wanneer de gebeurtenis plaatsvindt.


 [1] 306  455 1010+ 210  883 1022+ 310  361  218  166 

Schatten van de survivalcurves met de Kaplan-Meier methode


 [1] "n"     "time"   "n.risk"  "n.event"  "n.censor" 
 [6] "surv"   "std.err"  "cumhaz"  "std.chaz" "type"   
[11] "logse"   "conf.int" "conf.type" "lower"   "upper"  
[16] "call"   

Enkele sleutelcomponenten van dit survfit object dat wordt gebruikt om survivalcurves te maken omvatten:

Kaplan-Meier grafiek - basis R

Nu plotten we het survfit object met basis R om de Kaplan-Meier grafiek te krijgen.

Kaplan-Meier grafiek - ggsurvplot

Als alternatief kun je de ggsurvplot functie gebruiken van het survminer pakket dat op ggplot2 is gebouwd, en dat kan worden gebruikt om de Kaplan-Meier grafieken te maken. Bekijk de cheatsheet maar eens voor het survminer pakket.

Schatten van \(x\)-jaar overleven

Een kwantiteit waar we in de survivalanalyse vaak in geïnteresseerd zijn is de waarschijnlijkheid van overleven voorbij een bepaald aantal (\(x\)) jaren.

Bijvoorbeeld, om de waarschijnlijkheid te schatten van overleven bij \(1\) jaar, gebruik je summary met het times argument (Opgelet de time variabele in de lung data is eigenlijk in dagen, dus we moeten times = 365.25 gebruiken).


Call: survfit(formula = Surv(time, status) ~ 1, data = lung)

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
 365   65   121  0.409 0.0358    0.345    0.486

We vinden dat de \(1\)-jaar waarschijnlijkheid van overleven in deze study 41% is.

De boven- en ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval wordt ook getoond.

\(x\)-jaar survival en de survivalcurve

De \(1\)-jaar survivalwaarschijnlijkheid is het punt op de y-as dat correspondeert met \(1\) jaar op de x-as voor de survivalcurve.

\(x\)-jaar survival wordt vaak niet correct geschat

Wat gebeurt als je een “naïeve” schatting gebruikt?

121 van de 228 patiënten stierven bij \(1\) jaar dus:

\[\Big(1 - \frac{121}{228}\Big) \times 100 = 47\%\] - Je krijgt een incorrecte schatting van de \(1\)-jaar survivalwaarschijnlijheid als het feit over het hoofd ziet dat 42 patiënen waren gecensord voor \(1\) jaar.

Impact op \(x\)-jaar survival door censoring over het hoofd te zien

Schatten van de mediaan survivaltijd

Een andere kwantiteit die vaak interessant is voor overlevingsanalyse is de gemiddelde overlevingstijd, die we kwantificeren met behulp van de mediaan. Er wordt niet verwacht dat de overlevingstijd normaal wordt verdeeld, dus het gemiddelde is geen passende samenvatting.

We kunnen dit rechtstreeks verkrijgen uit ons survfit object


Call: survfit(formula = Surv(time, status) ~ 1, data = lung)

   n events median 0.95LCL 0.95UCL 
  228   165   310   285   363 

We zien dat de mediaan survivaltijd 310 dagen is. De onder- en bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval worden ook gegeven.

Mediaan overlevingstijd and de overlevingscurve

Mediaan survival is de tijd die correspondeert met de overlevingswaarschijnlijkheid van \(0.5\):

De mediaan van overleving wordt vaak verkeerd geschat

Wat gebeurt als je een “naïeve” schatting gebruikt?

Vat de mediaan overlevingstijd samen onder de 165 patiënten die stierven


 median_surv
1     226

Impact op de overlevingsmediaan wanneer je censoring negeert

Vergelijken van overlevingstijd tussen groepen

We krijgen de log-rank p-waarde wanneer we de survdiff functie gebruiken. Bijvoorbeeld, we kunnen testen of er een verschil was in overlevingstijd wat sexe betreft in de lung data.


Call:
survdiff(formula = Surv(time, status) ~ sex, data = lung)

    N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
sex=1 138   112   91.6   4.55   10.3
sex=2 90    53   73.4   5.68   10.3

 Chisq= 10.3 on 1 degrees of freedom, p= 0.001 

Extraheren van informatie van een survdiff object

Het is lastig om een p-waarde te extraheren van de resultaten van survdiff. Hier is een coderegel om dat te doen.


[1] 0.001311165

Of er is de sdp functie in het ezfun pakket, dat je kunt installeren via devtools::install_github("zabore/ezfun"). Het geeft een opgemaakt p-value terug.


[1] 0.001

Het Cox regressiemodel

We kunnen een effectgrootte voor een enkele variabele kwantificeren of meer dan één variabele opnemen in een regressiemodel wanneer we rekening willen houden met de effecten van meerdere variabelen.

Het Cox-regressiemodel is een semi-parametrisch model dat kan worden gebruikt voor univariabele en multivariabele regressiemodellen met overlevingsuitkomsten.

\[h(t|X_i) = h_0(t) \exp(\beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_p X_{ip})\]

\(h(t)\): gevaar (‘hazard’), of de mate waarin de gebeurtenis plaatsvindt \(h_0(t)\): onderliggende baseline van het gevaar (‘hazard’).

Enkele aannames van het model:

Opgelet: parametrische regressiemodels voor overlevingsuitkomsten zijn ook beschikbaar, daar zal hier niet op worden ingegaan.

We kunnen regressiemodellen voor survivaldata draaien door de coxph functie te gebruiken, die een Surv object aan de linkerkant neemt en een standaard regressie formule in R aan de rechterkant hanteert.


Call:
coxph(formula = Surv(time, status) ~ sex, data = lung)

    coef exp(coef) se(coef)   z    p
sex -0.5310  0.5880  0.1672 -3.176 0.00149

Likelihood ratio test=10.63 on 1 df, p=0.001111
n= 228, number of events= 165 

Formatteren van Cox regressieresultaten

We kunnen een opgeschoonde versie van de output zien door de tidy functie van het broom pakket te gebruiken:

term estimate std.error statistic p.value
sex 0.5880028 0.1671786 -3.176385 0.0014912

Of door tbl_regression te gebruiken van het gtsummary pakket.

Characteristic HR1 95% CI1 p-value
sex 0.59 0.42, 0.82 0.001

1 HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval

Hazard ratio’s

Deel 2: Oriëntatiepuntanalyse en Tijd Afhankelijke Covariaten

In deel 1 hebben we met behulp van log-rank tests en Cox regressie de associaties tussen covariaten die van belang zijn en overlevingsresultaten onderzocht.

Maar deze analyses zijn gebaseerd op het meten van het covariaat op baseline, dat wil zeggen, voordat de vervolgtijd voor het evenement begint.

Wat gebeurt er als u geïnteresseerd bent in een covariaat dat wordt gemeten nadat de vervolgtijd begint?

Voorbeeld: Tumorreactie

In het algemeen wordt de totale overleving gemeten vanaf het begin van de behandeling en de interesse gaat daarbij uit naar de associatie tussen de volledige respons op de behandeling en de overleving.

Anderson et al. (JCO, 1983) beschreven waarom tradionele methoden zoals log-rank tests of Cox regressie in dit scenario bevooroordeeld zijn ten gunste van de responders en stelden de oriëntatiepuntaanpak voor. De nul-hypothese in de landmarkbenadering is dat het overleven van een oriëntatiepunt niet afhankelijk is van de status van de respons bij dat punt.

Anderson, J., Cain, K., & Gelber, R. (1983). Analysis of survival by tumor response. Journal of Clinical Oncology : Official Journal of the American Society of Clinical Oncology, 1(11), 710-9.

Andere voorbeelden

Enkele andere mogelijke covariaten die van belang zijn bij kankeronderzoek en die niet op de basislijn kunnen worden gemeten, zijn onder andere:

Voorbeeld data - de BMT dataset van het SemiCompRisks pakket

Gegevens over 137 beenmergpatiënten. Variabelen van belang zijn onder meer:

Laten we de gegevens laden voor gebruik in de voorbeelden.

Oriëntatiepuntmethode

 1. Selecteer een vaste tijd na de basislijn als uw oriëntatiepunt. Opgelet: dit moet worden gedaan op basis van klinische informatie, voorafgaand aan de inspectie van de gegevens.
 2. Subset populatie voor degenen die volgen ten minste tot aan de mijlpaal tijd. Opgelet: rapporteer altijd het nummer dat is uitgesloten vanwege het evenement van belang of de censuur vóór het tijdstip van de mijlpaal.
 3. Bereken de follow-up van de landmarktijd en voer de traditionele log-ranktests of Cox-regressie toe.

In de BMT data interesseert men zich voor de associatie tussen acute ent versus gastheer ziekte (op zijn Engels ‘aGVHD’) en overleving. Maar dit wordt beoordeeld na de transplantatie, wat onze basislijntijd is of bij het begin van de follow-up-tijd.

Stap 1 Selecteer een mijlpaal tijd

Meestal treedt de ziekte op binnen de eerste 90 dagen na de transplantatie, dus gebruiken we een 90-dagen oriëntatiepunt.

De interesse gaat uit naar de associatie tussen acute enting versus gastheerziekte (‘aGVHD’) en overleving. Maar ‘aGVHD’ wordt beoordeeld na de transplantatie, wat onze basislijn is, of het begin van de follow-up, tijd.

Step 2 Subset populatie voor degenen die gevolgd zijn ten minste tot mijlpaal tijd

Dit reduceert onze sampleomvang van 137 tot 122.

De belangstelling gaat uit naar het verband tussen acute enting versus gastheerziekte (‘aGVHD’) en overleving. Maar ‘aGVHD’ wordt vastgesteld na de transplantatie, wat onze basislijn is of het begin van de follow-up-tijd.

Step 3 Berekenen van follow-up tijd vanuit het oriëntatiepunt en toepassen van traditionele methodes.

Cox-regressie voor oriëntatievoorbeeld bij gebruik van BMT data

In de Cox-regressie kun je de subset option in coxph gebruiken om die patiënten uit te sluiten die niet zijn gevolgd gedurende de oriëntatietijd.

Characteristic HR1 95% CI1 p-value
deltaA 1.08 0.57, 2.07 0.8

1 HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval

Tijd-afhankelijke covariaat

Een alternatief voor de oriëntatieanalyse is de incorporatie van een tijd-afhankelijke covariaat. Dit is beter geschikt wanneer

Data setup van een tijd-afhankelijke covariaat

Analyse van tijdafhankelijke covariaten in R veronderstelt de setup van een speciale dataset. Informatie hierover vind je in een gedetailleerd artikel door de auteur van het survival pakket Using Time Dependent Covariates and Time Dependent Coefficients in the Cox Model.

Er was geen ID variable in het BMT data, dat nodig is om die special dataset te maken. Dus maak er een die heet my_id.

Gebruik de tmerge functie met de event en tdc functieopties om die speciale dataset te creëren.

Time-afhankelijke covariaat - voorbeeld van enkele patiënten

Om te zien wat dit doet, laten we eens kijken naar de eerste vijf individuele patiënten.

De variabelen waar onze interesse naar uitgaan zien er in de originele data als volgt uit:


 my_id  T1 delta1  TA deltaA
1   1 2081   0  67   1
2   2 1602   0 1602   0
3   3 1496   0 1496   0
4   4 1462   0  70   1
5   5 1433   0 1433   0

De nieuwe dataset voor dezelfde patiënten ziet er als volgt uit:


 my_id  T1 delta1 id tstart tstop death agvhd
1   1 2081   0 1   0  67   0   0
2   1 2081   0 1   67 2081   0   1
3   2 1602   0 2   0 1602   0   0
4   3 1496   0 3   0 1496   0   0
5   4 1462   0 4   0  70   0   0
6   4 1462   0 4   70 1462   0   1
7   5 1433   0 5   0 1433   0   0

Tijd-afhankelijke covariaat - Cox regressie

Nu kunnen we de tijd-afhankelijke covariaat analyseren zoals we gewend zijn met Coxregressie met coxph en een aanpassing in het gebruik van Surv door zowel de argumenten time en time2 op te nemen.

Characteristic HR1 95% CI1 p-value
agvhd 1.40 0.81, 2.43 0.2

1 HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval

Samenvatting

We vinden dat acute ent versus gastheer ziekte niet significant geassocieerd is met de dood met behulp van hetzij oriëntatieanalyse of met inzet van een tijdafhankelijke covariate.

Vaak zal men oriëntatieanalyse willen gebruiken voor de visualisatie van een enkel covariaat en Cox regressie met een tijdsafhankelijk covariaat voor univariabele en multivariabele modellering.

Part 3: Concurrerende Risico’s

Pakketten

Het belangrijkste pakket om te gebruiken in concurrerende risico analyse is:

Wat zijn concurrerende risico’s?

Hier is sprake van wanneer subjecten meerdere mogelijke gebeurtenissen kennen in een tijd tot gebeurtenissetting.

Voorbeelden:

Al deze of sommige van deze (onder andere) gebeurtenissen kunnen in een bepaalde studie mogelijk zijn.

Dus wat is het probleem?

Onopgemerkte afhankelijkheid tussen de momenten van het evenement is het fundamentele probleem dat leidt tot de noodzaak om speciale aandacht hieraan te besteden.

Men kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat patiënten die terugkomen meer kans hebben om te sterven en daarom zouden tijden om terug te keren en tijden om te sterven geen onafhankelijke gebeurtenissen zijn.

Achtergronden van concurrerende risico’s

Twee benaderingen van de analyse in de aanwezigheid van meerdere potentiële uitkomsten:

 1. Oorzaak-specifiek gevaar van een bepaalde gebeurtenis: dit is het percentage per tijdseenheid van de gebeurtenis onder degenen die niet hebben gefaald op andere gebeurtenissen.
 2. Cumulatieve incidentie van een bepaald evenement: dit is het deel per tijdseenheid van het evenement en de invloed van concurrerende evenementen.

Elk van deze benaderingen kan slechts één belangrijk aspect van de gegevens belichten, terwijl andere mogelijk worden verdoezeld, en de gekozen aanpak moet afhangen van de kwestie van het belang.

Een aantal aanvullende aantekeningen en referenties

Dignam JJ, Zhang Q, Kocherginsky M. The use and interpretation of competing risks regression models. Clin Cancer Res. 2012;18(8):2301-8.

Kim HT. Cumulative incidence in competing risks data and competing risks regression analysis. Clin Cancer Res. 2007 Jan 15;13(2 Pt 1):559-65.

Satagopan JM, Ben-Porat L, Berwick M, Robson M, Kutler D, Auerbach AD. A note on competing risks in survival data analysis. Br J Cancer. 2004;91(7):1229-35.

Austin, P., & Fine, J. (2017). Practical recommendations for reporting Fine‐Gray model analyses for competing risk data. Statistics in Medicine, 36(27), 4391-4400.

Cumulatieve incidentie voor concurrerende risico’s

– Niet-parametrische schatting van de cumulatieve incidentie;
- Schat het cumulatieve effect van het evenement van de rente in;
- Op elk moment is de som van de cumulatieve incidentie van elke gebeurtenis gelijk aan de totale cumulatieve incidentie van elke gebeurtenis (niet waar in de oorzaak-specifieke setting);
- Gray’s test is een aangepaste Chi-kwadraat test die wordt gebruikt om 2 of meer groepen te vergelijken.

Voorbeeld Melanoma data van het MASS pakket

We gebruiken de Melanoma data van het MASS pakket om deze concepten duidelijk te maken. Deze omvatten de volgende variabelen:

Cumulatieve incidentie in de Melanoma data

Schat de cumulatieve incidentie in de context van concurrerende risico’s met gebruik van de cuminc functie.

Opgelet: in de Melanoma data, gecensorde patiënten zijn gecodeerd als \(2\) voor status, dus we kunnen niet de cencode standaardoptie gebruiken van \(0\)


Estimates and Variances:
$est
     1000    2000    3000   4000   5000
1 1 0.12745714 0.23013963 0.30962017 0.3387175 0.3387175
1 3 0.03426709 0.05045644 0.05811143 0.1059471 0.1059471

$var
      1000     2000     3000    4000    5000
1 1 0.0005481186 0.0009001172 0.0013789328 0.001690760 0.001690760
1 3 0.0001628354 0.0002451319 0.0002998642 0.001040155 0.001040155

Plotten van de cumulatieve incidentie - basis R

Genereer een basis R plot met al de standaards.

In de legende:

Zet de cumulatieve incidentie uit - ggcompetingrisks

We kunnen ook de cumulatieve incidentie berekenen met behulp van de ggs-competingrisks functie van het survminer pakket.

In dit geval krijgen we een panel gelabeld volgens de groep en een legenda gelabeld evenement, met vermelding van het type evenement voor elke regel.

In the legenda:

Plot de cumulatieve incidentie - ‘ggcompetingrisks’

We kunnen de cumulatieve incidentie ook plotten met de ggscompetingrisks functie van het survminer pakket.

In dit geval krijgen we een panel gelabeld volgens de groep en een legenda gelabeld evenement, met vermelding van het type evenement voor elke regel.

Opgelet

Vergelijken van cumulatieve incidentie tussen groepen

In cuminc wordt de Gray’s test gebruikt voor tussen-groepen tests.

Als voorbeeld vergelijken we de Melanoma uitkomsten volgens ulcer, de aan- of afwezigheid van ulceratie (zweervorming). De resultaten hiervan vind je in Tests.


    stat      pv df
1 26.120719 3.207240e-07 1
3 0.158662 6.903913e-01 1

Plotten van cumulatieve incidentie volgens groep - ‘ggcompetingrisks’

Plotten van cumulatieve incidentie per groep - handmatig

Opgelet Persoonlijk vind ik ggcompetingrisks functie lastig, vooral vergeleken met ggsurvplot. Het plotten doe ik veelal door eerst te zorgen voor een schone dataset van de cuminc fit resultaten en pas daarna de resultaten te plotten. Kijk maar eens naar de broncode hieronder.

Plotten van een enkele gebeurtenis type - handmatig

Vaak is slechts een van de soorten evenementen interessant, hoewel we nog steeds rekenschap willen afleggen van de concurrerende gebeurtenis. In dat geval kan de gebeurtenis van belang alleen worden uitgezet. Nogmaals, ik doe dit handmatig door eerst een nette dataset te maken van de cuminc fit resultaten en dan de resultaten te plotten. Zie hieronder:

Getallen toevoegen aan de risicotabel

Misschien wil je de getallen van de risicotabel toevoegen aan een cumulatieve incidentiegrafiek. Hier weet ik geen eenvoudige manier voor.

 1. Maak een grafiek met basis R, ggcompetingrisks of ggplot
 2. Haal het getal van de risico tabel vanggsurvplot door survfit te gebruiken waar alle gebeurtenissen tellen als een enkel eindpunt
  • Dwing de assen zodat ze dezelfde limieten, breekpunten en titels hebben;
  • Wees er zeker van dat de kleuren/lijntypen matchen met de labels;
  • Zorg ervoor dat de lettergrootte steeds hetzelfde is;
 3. Combineer dan de grafiek en de risicotabel. Ik gebruik hiervoor de plot_grid functie van het cowplot pakket;
  • Ik weet niet hoe ik de tekstgrootte van “Number at risk” moet veranderen…

Concurrerende risico regressie

Twee benaderingen:

 1. Oorzaak-specifieke gevaren (’hazards)
  • snelheid van het optreden van het gegeven type van gebeurtenis die op dit moment gebeurtenis-vrij zijn
  • geschat met behulp van Cox regressie (coxph functie)
 2. Subdistributierisico’s
  • snelheid van het optreden van het gegeven type gebeurtenis bij proefpersonen die nog geen gebeurtenis van dat type hebben meegemaakt
  • geschat met behulp van Fine-Gray regressie (crr functie)

Concurrerende risico regressie in Melanoma data - subdistributie hazard benadering

Laten we zeggen dat we geïnteresseerd zijn in het effect van leeftijd en geslacht op de dood door melanoom, met de dood door andere oorzaken als een concurrerende gebeurtenis.

Opmerkingen:

Let’s say we’re interested in looking at the effect of age and sex on death from melanoma, with death from other causes as a competing event.


convergence: TRUE 
coefficients:
  sex   age 
0.58840 0.01259 
standard errors:
[1] 0.271800 0.009301
two-sided p-values:
 sex age 
0.03 0.18 

In het vorige voorbeeld werden zowel sex en agegecodeerd als numerieke variabelen. De crr functie kan niet op een natuurlijke manier omgaan met karaktervariabelen en je krijgt een fout. Dus als er karaktervariabelen aanwezig zijn moeten we dummy-variabelen maken met behulp van model.matrix.

Formatteren van de resultaten van van crr

Output van crr wordt niet ondersteund door broom::tidy() of noch door gtsummary::tbl_regression() op dit moment. Als alternatief, gebruik de (niet flexibele, maar beter dan niks?) mvcrrres van mijn ezfun pakket

HR (95% CI) p-value
sex 1.8 (1.06, 3.07) 0.03
age 1.01 (0.99, 1.03) 0.18

Concurrerende risico’s regressie in de gegevens van Melanoom - oorzaak-specifieke gevarenbenadering

Censor alle onderwerpen die niet voor de gebeurtenis van belang zijn, in dit geval de dood door melanoom, en gebruik coxph zoals voorheen. Dus patiënten die zijn overleden aan andere oorzaken worden nu gecensord voor de oorzaak-specifieke gevarenbenadering van concurrerende risico’s.

De resultaten kunnen worden geformatteerd met broom::tidy() of gtsummary::tbl_regression().

term estimate std.error statistic p.value
sex 1.818949 0.2676386 2.235323 0.0253961
age 1.016679 0.0086628 1.909514 0.0561958
Characteristic HR1 95% CI1 p-value
sex 1.82 1.08, 3.07 0.025
age 1.02 1.00, 1.03 0.056

1 HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval

Wat hebben we gedaan?